Ottawa Philatelic Society logo

Ottawa Philatelic Society [#120] (2011)
16 Kettering Private
Ottawa, ON K1V 0X1  Canada
President:  John Tooth
ATA Rep: Hendrik Van Der Linde
Email: hankvanderlinde@sympatico.ca
Web: www.ottawaphilatelicsociety.org

   Chapter